null null null null

(ictdanang) - Tầm nhìn phát triển mới của Đà Nẵng là “phấn đấu trở thành Thành phố Xanh - Hiện đại - Thông minh, mang tính toàn cầu, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý hiện đại, ứng dụng các công nghệ hiện đại trên...

null
null
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11
null null
null null