(ictdanang) - Trong lúc chúng tôi trò chuyện cùng ông Võ Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián (quận Thanh Khê) thì điện thoại của ông reo. Nói chuyện điện thoại xong, ông Đoàn cười bảo, đó là cuộc gọi “đặt hàng” từ Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung về tờ rơi “4 trong 1” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián sáng kiến.
Đài Phát thanh - Truyền hình DRT.
Đài Phát thanh - Truyền hình DRT.
Đài Phát thanh - Truyền hình DRT.
Đài Phát thanh - Truyền hình DRT.
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11