(ictdanang) - Hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường nói chung và chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên báo chí từ đó nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền thành phố về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.
    1