Đà Nẵng thông qua Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2025, định hướng 2030

Cập nhật ngày: 12/12/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Đề án nhằm triển khai hiệu quả Khung kiến trúc thành phố thông minh đã được phê duyệt, kế thừa nền tảng Chính quyền điện tử và kết quả thí điểm các ứng dụng Thành phố thông minh nhằm mang lại các lợi ích cho các hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Năm 2014, UBND thành phố đã phê duyệt “Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn” tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 25/3/2014. Trên cơ sở đó, từ năm 2014 đến nay thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, truyền thông hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT..triển khai thí điểm các ứng dụng thông minh trong một số lĩnh vực chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả đạt được từ quá trình xây dựng chính quyền điện tử và thí điểm ứng dụng thông minh, để tiếp tục định hướng triển khai xây dựng thành phố thông minh (TPTM), ngày 11/1/2018, UBND thành phố đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể TPTM tại Quyết định số 164/QĐ-UBND, phù hợp với các tiêu chuẩn, khuyến nghị của thế giới, hiện trạng CNTT và kinh tế - xã hội của Đà Nẵng; bảo đảm việc triển khai đồng bộ, tương thích, tiết kiệm, hiệu quả.

Mới đây nhất, thành phố tiếp tục thông qua “Đề án xây dựng thành phố thông minh Giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm triển khai hiệu quả Khung kiến trúc thành phố thông minh đã được phê duyệt, kế thừa nền tảng CQĐT và kết quả thí điểm các ứng dụng TPTM nhằm mang lại các lợi ích cho các hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế - xã hội thành phố dựa trên nền tảng kinh tế số

Xây dựng TPTM tại Đà Nẵng là xu thế tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của quản lý đô thị và yêu cầu phát triển của thành phố; phù hợp xu thế phát triển chung của các đô thị lớn trên thế giới, kế thừa kết quả triển khai ứng dụng công CNTT, chính quyền điện tử và phù hợp với khả năng nguồn lực của thành phố.

“Đề án xây dựng thành phố thông minh Giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030”nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng CQĐT, TPTM theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố dựa trên nền tảng kinh tế số.

Thông qua những “cơ chế” thông minh, chính quyền và các cơ quan nhà nước có thể sử dụng tối đa thông tin, dữ liệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, phục vụ công tác quy hoạch dự báo, tạo môi trường quản lý hiện đại, hiệu quả.

Đồng thời người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo môi trường kinh doanh bền vững và cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đặc biệt các doanh nghiệp CNTT, Truyền thông Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận, hợp tác tạo ra sản phẩm phục vụ cho việc xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi dần công nghiệp CNTT theo hướng gia công sang dịch vụ CNTT-TT; Tạo ra cơ hội để tiếp cận và nâng cao trình độ công nghệ, phát triển khởi nghiệp, nâng cao năng lực kinh tế và hội nhập quốc tế.

Việc triển khai thành phố thông minh cũng nhằm quảng bá, truyền thông hình ảnh của Đà Nẵng; đặc biệt khi tham gia hợp tác quốc tế, tham gia vào Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, việc triển khai Đề án xây dựng TPTM tại Đà Nẵng rất cần thiết, là cơ hội để Đà Nẵng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Định hình và phát triển mô hình quản trị thông minh

Việc xây dựng TPTM tại Đà Nẵng hướng đến mục tiêu chính, đó là từng bước hướng đến mô hình quản trị thông minh (smart governance) mà ở đó CNTT-TT trở thành công cụ thu thập và phân tích dữ liệu then chốt để hỗ trợ cho quá trình quy hoạch chính sách và ra quyết định tại các cơ quan nhà nước của thành phố Đà Nẵng.

Quy trình quản lý đô thị dần tinh gọn với các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ chủ yếu của đô thị được số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; tăng cường sự tham gia của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp.

Việc cung cấp các dịch vụ công cũng trở nên thông minh và “nhanh nhạy” hơn thông qua môi trường trực tuyến, thay thế cho hình thức giao dịch bằng giấy tờ thủ công, bảo đảm mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc biệt, dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước sẽ được chia sẻ công khai, minh bạch cho tổ chức, người dân cùng giám sát và khai thác dữ liệu để từ đó phát triển các ứng dụng TPTM, hình thành cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tất cả những mục tiêu trên đều nhằm hướng đến nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Việc ứng dụng triệt để CNTT sẽ hỗ trợ tối đa, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội như giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, môi trường, an ninh...

 

Theo khung kiến trúc TPTM của Đà Nẵng, TPTM là mô hình quản lý đô thị hiện đại dựa trên nền tảng CNTT-TT, thông qua quá trình
thu thập, giám sát, lưu trữ, xử lý dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu sử dụng tài nguyên, giải quyết
các thách thức của đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo phát triển bền vững.
 

Lộ trình tiến đến “thông minh” với những mục tiêu “thông minh hơn”

Đề án cũng đã vạch ra những mục tiêu cụ thể trên lộ trình xây dựng TPTM tại Đà Nẵng. Theo đó, dự kiến đến năm 2020, Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu thông minh (A bit Smater City), đóng vai trò là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh.

Trên nền tảng đó, định hướng 2025 sẽ tiến đến thông minh hóa các ứng dụng đã hình thành, thí điểm ở giai đoạn trước để phục vụ doanh nghiệp, người dân, du khách; chuyển quản lý đô thị từ truyền thống thành quản lý trên dữ liệu số.

Và đến năm 2030 sẽ thông minh hóa ứng dụng cộng đồng. Ở giai đoạn này, với hạ tầng CNTT-TT đa dạng, rộng khắp, và những kho dữ liệu thu được trong quá trình triển khai giai đoạn trước làm động lực chính thúc đẩy phát triển TPTM;

Khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích như: máy học,  trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo,... được ứng dụng sâu, phổ biến để hỗ trợ chính quyền, doanh nghiệp, công dân nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh gọn bộ máy, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển.

“Củng cố” bộ máy chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng

Ngày 21/11/2018 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định số 5544/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

Việc thành lập được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng; do Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm Phó ban thường trực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND thàn phố làm Phó ban.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Đà Nẵng.

Giúp UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, UBND phường, xã và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giúp UBND điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh.

Tham mưu, giúp UBND thành phố tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan Nhà nước tại thành phố Đà Nẵng; đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng; Thực hiện công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thành phố và cơ quan cấp trên theo quy định.

Nguyễn Trần 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác