Thông cáo báo chí Hội nghị Thành ủy lần thứ 14

Cập nhật ngày: 16/10/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI họp ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 14
Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố;
đánh giá tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI họp ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị có mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Trung ương dự. Hội nghị diễn ra 01 ngày, gồm các nội dung chính:

Buổi sáng, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; đại diện của các sở, ban, ngành, địa phương phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục phần tham luận của đại diện một số địa phương, đơn vị và kết luận của chủ trì Hội nghị. Sau đó, Hội nghị nghe và cho ý kiến một số nội dung khác theo chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, có 14 ý kiến phát biểu tham luận; đồng chí Bí thư Thành ủy, chủ trì Hội nghị đã phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

A- Hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố

I. Kết quả đạt được 

Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra của cả nhiệm kỳ.

1. Kết quả thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020

1.1. Về phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

Các lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh về quy mô và đa dạng về loại hình, giá trị sản xuất, giai đoạn 2015-2018 ước đạt 166.727 tỷ đồng, tăng 9,9%/năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thúc đẩy tăng trưởng và tạo động lực phát triển kinh tế thành phố.

Dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng, bước đầu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch lớn của khu vực và cả nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 Dịch vụ thương mại phát triển nhanh, dần định hình được vị trí, vai trò trung tâm mua sắm, phân phối, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ khu vực miền Trung. Các ngành dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh, nhất là thông tin và truyền thông, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, giáo dục và đào tạo, y tế được tập trung đầu tư phát triển, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

1.2. Đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường

Thành ủy đã ban hành Kết luận số 171-KL/TU về các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai và các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư; cho chủ trương triển khai nhiều công trình quy mô lớn về kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố
.

Thành phố triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từng bước đi vào chiều sâu. Hoạt động văn học - nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình tiếp tục phát triển.

1.3. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố (Đề án 922) bước đầu phát huy hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

2. Kết quả phát triển kinh tế

Kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh và ổn định, gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Giai đoạn 2015-2018, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 8%/năm, năm 2018 ước đạt 62.150 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2016, bằng 1,4% so với cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 84 triệu đồng (3.391 USD), gấp gần 1,2 lần năm 2016 và 1,4 lần cả nước
. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với mục tiêu Nghị quyết. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

Công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định
. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Thành phố tập trung triển khai nhiều biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với khuyến khích phong trào khởi nghiệp. Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia phát triển thành phố được đẩy mạnh; đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn và thực hiện tốt nội dung hợp tác đã ký kết với các địa phương trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hợp tác phát triển.

3. Kết quả phát triển văn hóa - xã hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Nhiều chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn được duy trì triển khai đồng bộ, có hiệu quả gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao với nhiều đổi mới; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được nâng lên đáng kể.

4. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng cao, thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quản lý chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến yếu tố quốc phòng.

Công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính về an ninh chính trị ngày càng chặt chẽ; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí liên tiếp qua các năm.

5. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên luôn được quan tâm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tương đối toàn diện, chất lượng. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp và đạt được kết quả nhất định. Công tác dân vận được tăng cường, tập trung thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các chính sách an dân, chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Triển khai nghiêm túc Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn chung, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao đều đạt được kết quả tích cực, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; diện mạo đô thị và uy tín của thành phố được khẳng định, bước đầu đã định hình và xác lập vai trò, vị thế của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Tuy nhiên, thời gian qua thành phố phát sinh một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố, song cấp ủy các cấp đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ đó công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở, sâu sát với quần chúng, tiếp tục tạo sự đồng thuận, tạo sự ổn định và phát triển của thành phố trong những năm qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ đầu vẫn còn những hạn chế, bất cập. Tình hình và chất lượng triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu đề ra.

II. Định hướng chung và mục tiêu

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng bộ thành phố tập trung nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm hướng đi và động lực mới phù hợp với tình hình, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

III. Nhiệm vụ và giải pháp

- Rà soát, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC, Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ tạp giá trị gia tăng cao như du lịch, thương mại, vận tải, dịch vụ cảng - logistics, giáo dục- đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao... Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu CNC, Khu CNTT; khẩn trương đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2. Đẩy mạnh xúc tiến hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại huyện Hòa Vang. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh và khởi nghiệp, cạnh tranh bình đẳng; triển khai xây dựng đề án “Thí điểm nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố”.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, gắn với xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, sát tình hình thực tế; nâng cao chất lượng công tác gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

-  Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực chuẩn bị nhân sự và cán bộ nguồn cho các Đại hội tiếp theo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Chấn chỉnh, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

B. Kết quả thực hiện công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy

Trong quý III-2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10-7-2018 của Chính phủ về các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2018; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuẩn bị nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt Chủ đề năm 2018 “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

2. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực dịch vụ phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 73.030 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1,19 tỷ USD, bằng 81,5% KH, tăng 12,2%. 9 tháng đầu năm 2018, khách tham quan, du lịch ước đạt 6,52 triệu lượt, bằng 87,3% KH, tăng 27,7%
; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước 22.571,6 tỷ đồng, đạt 100,3% KH, tăng 50,4%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 8,2%; sản xuất nông nghiệp ổn định, giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 1.964 tỷ đồng, bằng 73,4% KH, tăng 3,8%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước thực hiện 19.777,3 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác, liên kết, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 4.776 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 16.864,9 ngàn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện đạt 30.258 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án động lực, trọng điểm; chỉ đạo rà soát tình hình triển khai các dự án ven biển; đầu tư một số lối xuống biển, công viên, đường đi bộ và xe đạp dọc bãi biển khu vực quận Ngũ Hành Sơn; đôn đốc việc triển khai các thủ tục liên quan đến một số công trình, dự án được dư luận quan tâm.

Thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng chiến chống thực dân Pháp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố; tập trung công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học mới 2018-2019; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết.

Thành phố đã phát động phong trào văn hóa đọc, khai trương tủ sách Đà Nẵng, tổ chức các phiên chợ sách, hội sách tại các quận, huyện, các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn...; triển lãm “Tư liệu báo chí về Hoàng Sa”; tổ chức thành công Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018...

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, biên phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Thành uỷ tổ chức quán triệt và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ các giải pháp khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chú trọng tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên, nhân dân trước những vấn đề phát sinh, bức xúc trong xã hội.

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của thành phố còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt; tình trạng ô nhiễm môi trường; xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế, khó khăn.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

- Tập trung rà soát và có giải pháp thực hiện quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu.

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, các dự án đã có chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy theo Thông báo kết luận số 331-TB/TU.

- Đánh giá tình hình và tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình “thành phố 4 an” gắn với thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”.

- Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Triển khai các kế hoạch của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận về những vấn đề xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Để thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018 và những năm tiếp theo.

C. Một số nội dung kết luận, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy

1. Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác chính trị tư tưởng, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc gắn với động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm, thực hiện quyết liệt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt KH.

- Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ thành phố đã được bổ sung, điều chỉnh và Thành ủy thống nhất thông qua, khẩn trương cụ thể hóa thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phát triển KTXH từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đảm bảo khả thi, sát thực tế.

2. Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng (dự kiến Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức buổi làm việc, báo cáo với Bộ Chính trị trong tháng 11-2018).

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó:

- Quy hoạch không gian, hạ tầng dịch vụ, du lịch và chiến lược phát triển du lịch nhằm tạo sự gắn kết các vùng, điểm, tuyến du lịch của thành phố với các địa phương, hướng đến phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế…

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án Thí điểm nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ trên toàn địa bàn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đảm bảo tiến độ hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao, Khu công viên phần mềm số 2; phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng (giai đoạn 1) đầu năm 2019 phục vụ thu hút đầu tư.

- Triển khai tốt Kết luận của Thành ủy về các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai, các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1), Làng Đại học... Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án dư luận quan tâm theo Thông báo số 331-TB/TU, nhất là quy hoạch, mở rộng các bãi tắm, mở lối xuống biển, xây dựng các bãi đậu, đỗ xe khu vực trung tâm thành phố…

- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chủ trương xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đến năm 2020. Từng bước xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Bãi rác Khánh Sơn, các nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc, cửa xả ven biển… không để ô nhiễm ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường du lịch của thành phố.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công giai đoạn 2016-2020 và Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố: Dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ cao...

4. Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. 

5. Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; chỉ đạo khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

6. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

7. Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang theo chuẩn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu. Chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão sắp tới.

8. Tăng cường thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình thành phố “4 an” gắn với chương trình “5 không”, “3 có”. Phấn đấu đến cuối năm 2018, hoàn thành Đề án giảm nghèo thành phố, đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án giảm nghèo mới (theo phương án tiếp cận đa chiều) giai đoạn 2019-2023. Quan tâm hỗ trợ, chăm lo chu đáo các hoạt động vui xuân, đón Tết cho nhân dân.

9. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài và lợi dụng khiếu kiện gây mất trật tự xã hội, không để xảy ra điểm nóng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

10. Đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Thí điểm Đề án hợp nhất 3 văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố, đưa vào hoạt động từ tháng 01-2019 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Triển khai tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch gắn với thực hiện hiệu quả các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo kế hoạch đề ra; tích cực chuẩn bị nhân sự và cán bộ nguồn cho các Đại hội tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nội chính, PCTN.

Nguồn: Ban tuyên giáo Thành ủy


In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác