Khẩn trương thiết lập, triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia

Cập nhật ngày: 03/10/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 11/9/2018 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc, chuyên đề Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình  đã chủ trì hội nghị.

-Ảnh: Lê Sơn - Cổng TTĐT Chính phủ/VGP.Hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách cho cán bộ công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua phương thức điện tử.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng khi xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia trực tuyến - Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp Tỉnh
 
Được biết, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc (diễn ra ngày 11/9/2018 chuyên đề Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã cho ý kiến “khẩn trương thiết lập, triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2019”.

Trong đó, Phó Thủ tướng thường trực giao trách nhiệm cho Văn phòng Chính phủ phải trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia” ngay vào quý IV/2018. Văn phòng Chính phủ cũng được giao trách nhiệm trên cơ sở tổng hợp các nội dung hội nghị, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10/2018.

Đối với các bộ, ngành, địa phương; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia trực tuyến và Hệ thống thông tin 1 cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi của bộ, tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin 1 cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; công bố phần mềm tiêu chuẩn để các địa phương được lựa chọn thí điểm tại Quyết định số 985/QĐ-TTg chỉnh sửa và vận hành thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật và công bố phiên bản chuẩn để các bộ, địa phương có căn cứ điều chỉnh.

Ngân hàng Nhà nước được giao phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thanh toán tập trung của quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh để người dân thực hiện thanh toán trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào cải cách hành chính sẽ giảm được quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu...
 

Kết luận hội nghị ngày 11/9/2018,  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính là thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với Doanh nghiệp, tổ chức, công dân.


Trước đây, khi chưa có ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính thì việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nảy sinh quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu.

Nếu cán bộ, công chức không có ý thức phục vụ nhân dân sẽ sinh quan liêu, cửa quyền khi xã hội càng phát triển thì thủ tục ngày càng tăng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ còn yêu cầu: Đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn.

Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Tinh thần triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, vì vậy phải khẩn trương, trước ngày 1/11/2019.

-Ảnh:Lê Sơn/VGP.


Cải cách hành chính không gì hơn là “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện đúng quan điểm của một "Chính phủ phục vụ”

Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến (ngày 11/9/2018), Phó Thủ tướng thường trực Trường Hòa Bình nhấn mạnh: “Cần nghiêm túc xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Song song, có các giải pháp khen thưởng, động viên kịp thời đối với công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính, cùng với xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định”.

Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công,

Xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Đó cũng là quan điểm của một Chính phủ phục vụ.

-Ảnh minh họa:T.N. 

đặc biệt thông qua chức năng của Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm khả năng kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, cần sớm chuẩn hóa quy trình nội bộ trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tại điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Quy trình này cần có sự thống nhất trong phạm vi của tỉnh để bảo đảm việc theo dõi thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Nhân dân có quyền đòi hỏi việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Nhà nước cũng nắm bắt được các bất cập, vướng mắc, cản trở quá trình cải cách thủ tục hành chính để có giải pháp cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn phục vụ nhân dân. Việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính là giải pháp nhanh và hiệu quả để thực hiện mong muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện đúng quan điểm của một "Chính phủ phục vụ” - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Binh khẳng định.

Hoàng Nhung

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11