Đà Nẵng ban hành Bộ tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật ngày: 06/09/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Nhằm tạo nên sự thống nhất đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký và bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; đồng thời góp phần thúc đẩy và không ngừng nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2017 - 2022 , Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; UBND TP đã ban hành Bộ tiêu chuẩn bình xét, bản đăng ký và bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa nêu trên.

Theo đó, Bộ tiêu chuẩn bình xét bao gồm: Tiêu chuẩn và thang điểm bình xét các danh hiệu; Quy trình đăng ký, bình xét, kiểm tra và công nhận các danh hiệu; Hướng dẫn cách thức chấm điểm... cho các danh hiệu: Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Thôn văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Lưu ý quá trình đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa phải được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ban chỉ đạo Phong trào các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các cơ quan phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện.

Bộ tiêu chuẩn bình xét hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời, gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào "TDĐKXDĐSVH" với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Trong quá trình thực hiện, khi phát sinh các vấn đề có liên quan, các đơn vị, địa phương gửi ý kiến về Sở Văn hóa và Thể thao qua số điện thoại: 0236 3 832 253

Tải: Bộ tiêu chuẩn

ICT Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác