Công khai kết quả giải quyết kiến nghị của tổ chức, công dân lên Trang/Cổng Thông tin điện tử

Cập nhật ngày: 02/06/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Đây là một trong những nội dung thuộc Quyết định số 17/2017 QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng đối với quy trình “tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng”, có hiệu lực kể từ ngày 9/6/2017 sắp đến.

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng (http://danangcity.gov.vn) thường xuyên công bố, đăng tải kết quả trả lời đơn công dân, tổ chức. Sắp đến, việc công bố, đăng tải kết quả trả lời đơn công dân, tổ chức được thực hiện trên tất cả Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức thuộc TP.   


Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017 QĐ-UBND nêu trên còn xác lập cụ thể các nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; cũng như có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng là đối tượng áp dụng của Quyết định số 17/2017 QĐ-UBND, gồm có: UBND TP, Ban Tiếp công dân TP; UBND các Quận, huyện và các Phường, xã; các Sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng. Chánh Văn phòng Ủa ban nhân dân TP, Chánh Thanh tra TP, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nói trên.

Quy định nêu rõ: Xử lý kiến nghị, phản ảnh là việc cơ quan Nhà nước, của tổ chức và người có thẩm quyền khi nhận được đơn kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân, phải căn cứ và đối chiếu với quy định của pháp luật để thụ lý giải quyết nếu thuộc thẩm quyền của mình hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn, chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong đó, người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giao xác minh vụ việc và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng được nêu rõ.

Trong nhiều năm qua, trong Cải cách hành chính, TP Đà Nẵng luôn hướng đến mục tiêu làm hài lòng tổ chức, công dân, xây dựng nền hành chính công minh bạch, thân thiện và chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân có quyền kiến nghị, phản ảnh, góp ý đối với cơ quan công quyền trên địa địa bàn ở nhiều lĩnh vực mà mình quan tâm, hoặc chưa hài lòng về một vấn đề liên quan đến phát triển, dân sinh,... -Ảnh:T.N.
Việc căn cứ và đối chiếu với quy định của pháp luật để thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng thẩm quyền trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định này.

Đồng thời, phải tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đơn kiến nghị, phản ảnh được xác định “có đủ điều kiện để xử lý” -  theo quy định trên đây - là đơn đáp ứng các yêu cầu: Đơn được thể hiện bằng tiếng Việt và ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ảnh, ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; ghi rõ họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

Đơn của tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Nhiều người cùng gửi chung một đơn kiến nghị, phản ảnh thì tất cả những người cùng đứng trên trong đơn phải ký tên.

Người (tổ chức) kiến nghị, phản ảnh cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan thì người tiếp nhận phải kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu, bằng chứng đó và cung cấp tương tự đến Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị mình (nếu đúng thẩm quyền giải quyết) theo quy định của điều 13 Thông tu số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến đơn kiến nghị, phản ảnh; Quyết định số 17/2017 QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng chia thành 2 loại để xử lý, giải quyết:

- Đơn có (và không có) nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người kiến nghị, phản ảnh.

- Đơn kiến nghị, phản ảnh phân theo lĩnh vực: đất đai, môi trường, tư pháp, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, giáo dục, đào tạo, y tế, giao thông, vận tải, thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, thuế, tài chính, nông nghiệp, phát triển, nông thôn, kế hoạch, đầu tư, khoa học, công nghệ; đơn ở một số lĩnh vực khác…

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng (http://danangcity.gov.vn) thực hiện trả lời thắc mắc của công dân, tổ chức. 

Về thời hạn, trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ảnh, người trực tiếp thụ đơn và có trách nhiệm, phải đề xuất Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị mình xử lý.

Đặc biệt, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản giải quyết kiến nghị, phản ảnh, Văn phòng UBNDTP, Văn phòng UBND Quận, huyện, các Sở, ngành; UBND Phường, xã và các cơ quan đơn vị có trách nhiệm gửi và công khai văn bản giải quyết kiến nghị, phản ảnh theo các trình tự:

1.Gửi văn bản giải quyết kiến nghị, phản ảnh đến người kiến nghị, phản ảnh; người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có); cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển đơn kiến nghị, phản ảnh (nếu có); cơ quan, bộ phận được giao nhiệm vụ xác minh, đề xuất, giải quyết; cơ quan Thanh tra Nhà nước cùng cấp, Thanh tra TP; Ban Tiếp công dân cấp TP và Quận, huyện.

2. Phải công khai kết quả giải quyết kiến nghị, phản ảnh theo hình thức niêm yết tại nơi tiếp công dân của cơ quan, địa phương; thông báo văn bản giải quyết lên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).

Được biết, quy định này không áp dụng đối với các thông tin nhận qua email, tin nhắn, điện thoại và các hình thức khác. Kể từ ngày 9/6/20187, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức được thực hiện theo quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.


Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn quyết định 17/2017 QĐ-UBND của UBNDTP Đà Nẵng XEM NGAY

Lược trích giới thiệu: T.Ngọc

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác