null null null null

(ictdanang) – Logo nhận diện mới; Ứng dụng “Hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động” và “Ngân hàng dữ liệu Di sản Văn hóa Đà Nẵng”. Đó là bộ ba làm nên diện mạo mới của Bảo tàng Đà Nẵng, ngay trong những ngày đầu năm...

null
null
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11
null null
null null